Gradiva

 

Strokovni članki

 

Karolina Računica z oddelka za fizioterapijo je prejela Prešernovo nagrado za delo Lajšanje porodne bolečine s transkutano električno živčno stimulacijo: randomizirana kontrolirana študija, izdelano pod mentorstvom viš. pred. mag. Darije Šćepanović in somentorstvom as. dr. Tanje Premru Sršen. Nagrajeno delo obravnava področje lajšanja porodne bolečine, ki je v slovenskem prostoru prvič analizirana v takem obsegu. V času, ko večina porodnic zahteva intenzivnejši pristop s ciljem zmanjševanja porodne bolečine in so zahteve po epiduralni analgeziji vse pogostejše, je analiza učinkovitosti transkutane električne živčne stimulacije, kot neinvazivne in nefarmakološke oblike lajšanja porodne bolečine potrebna in strokovno upravičena. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je te vrste stimulacija učinkovito sredstvo za lajšanje porodne bolečine. V raziskavo je bilo vključenih 145 nosečnic, potekala pa je na Ginekološki kliniki v Ljubljani, na kliničnem oddelku za perinatologijo. Eksperimentalna skupina je med porodom uporabljala transkutano električno živčno stimulacijo kot sredstvo za lajšanje porodne bolečine, kontrolna skupina pa običajno analgezijo. Rezultati raziskave so pokazali, da uporaba stimulacije ni pokazala statistično pomembnih razlik v stopnji olajšanja bolečine med skupinama. Izstopajo pa ugotovitve, da je uporaba transkutane električne stimulacije pomembno znižala uporabo drugih analgetikov in da je bil prvi analgetik pri uporabi transkutane električne stimulacije potreben pri bistveno večji odprtosti materničnega ustja. Po drugi strani pa stimulacija ni vplivala na spremljanje plodovega stanja med porodom ter na stanje novorojenca takoj po porodu. Le ta tudi ni vplivala na trajanje poroda in na število porodniških posegov med porodom, zato je avtorica zaključila, da je za večino porodnic tovrsten način lajšanja porodne bolečine učinkovito sredstvo. Gre za originalno in prvo tovrstno raziskovalno delo v Sloveniji, dobljeni rezultati pa predstavljajo koristen napotek za klinično prakso, hkrati pa so osnova za nadaljnje raziskovalno delo.